Rammsteinpays2001.05.31WestfalenhalleDortmundGermany99 min
Rammsteinpays2004.12.11WestfalenhalleDortmundGermany112 min
Rammsteinpays2004.12.12WestfalenhalleDortmundGermany108 min
Rammsteinpays2010.02.07WestfalenhalleDortmundGermany103 min(from taper)